بزودی فروشگاه قطعات CNC منشورسیمین افتتاح می شود !